Marilyn Manson
The Golden Age Of Grotesque US TOUR

All Tours and Dates of .

10/10/2003
Los Angeles, CA
USA
10/12/2003
San Francisco, CA
USA
10/14/2003
DENVER, CO
USA
10/16/2003
Minneapolis, MN
USA
10/17/2003
Chicago, IL
USA
10/18/2003
Milwaukee, WI
USA
10/20/2003
Hamilton, ON
USA
10/22/2003
New York, NY
USA
10/23/2003
Boston, MA
USA
10/26/2003
Philadelphia, PA
USA
10/28/2003
St. Louis, MO
USA
Festival
10/30/2003
Kansas City, MO
USA
Festival
10/31/2003
DALLAS, TX
USA
11/01/2003
New Orleans, LA
USA